سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات دار الحدیث 
مدیر ویرایش و نشر 
 
 
پژوهشی- اجرائئ 
همکاری 
دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر  
مؤسس و مدیر دفتر 
 
 
پژوهشی- اجرائئ 
همکاری 
مجلس شورای اسلامی 
نماینده مردم تهران 
 
 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
مدرسه کرمانیها 
مدرس 
 
 
دروس مقدمات